Cụ thể, phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

Đối với phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông, người có liên quan của cổ đông, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị (Trong năm 2018, Công ty cung cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Cường và Công ty cổ phần Bất động sản New City là các tổ chức có liên quan của cổ đông Công ty; cung cấp khoản vay cho bà Lê Thị Cúc là cổ đông cá nhân của Công ty; Giao dịch trong năm 2018 giữa Công ty và Công ty cổ phần Bất động sản Đại Cường (là tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty) chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc HĐQT Công ty chấp thuận).

Mức phạt tiền đối với hành vi trên là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Ngoài ra, công ty này còn bị phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 đã được Công ty CBTT ngày 21/01/2019: Công ty báo cáo không có giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây; không có giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty có giao dịch với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Cường là tổ chức mà thành viên HĐQT Công ty là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây; và có giao dịch với Công ty cổ phần Bất động sản Đại Cường là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT Công ty).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm nêu trên của Công ty, UBCKNN hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ giao dịch của một số cá nhân liên quan đến cổ phiếu FTM và Công ty.

Hải Anh

Bạn đang đọc bài viết Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân nhận một loạt án phạt sau nhiều vi phạm hành chính tại chuyên mục Doanh nhân / Doanh nghiệp của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com