Trong những năm qua, với nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã giúp Việt Nam từ một nước nghèo phát triển thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Từ khi ra khỏi nhóm các nước nghèo, các điều kiện ưu đãi ODA không còn nữa. Tuy nhiên, các khoản vay ưu đãi không dừng đột ngột mà nhiều đối tác vẫn cam kết hỗ trợ kinh tế Việt Nam bằng những khoản vay với lãi suất ưu đãi.

Vào tháng 7/2017, Việt Nam không còn được vay nguồn vốn ODA ưu đãi nữa, mà sẽ là những khoản vay lãi suất thương mại, dựa trên đàm phán, thỏa thuận kèm theo những điều kiện trong các dự án ODA, thì việc tiếp tục vay và sử dụng nguồn vốn ODA ra sao cần tính kỹ để đem lại hiệu quả lớn nhất cho phát triển kinh tế quốc gia. Đó cũng chính là cách chúng ta thể hiện sự trân trọng với các đối tác phát triển.

Tăng cường quản lý và sử dụng vốn ODA
Siết chặt quản lý và sử dụng vốn ODA

Ngày 1/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, bổ sung quy định kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Theo đó, việc kiểm soát và thanh toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi (kiểm soát chi) áp dụng theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án được ngân sách nhà nước cấp phát; dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ và dự án vay lại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (1).

Cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính uỷ quyền thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án áp dụng cơ chế vay lại toàn bộ (2)

 Đối với các chương trình, dự án khác chưa được xác định theo (1), (2) nêu trên, Bộ Tài chính xác định cơ quan kiểm soát chi phù hợp, đảm bảo nguyên tắc không có hai cơ quan kiểm soát chi cùng kiểm soát một hoạt động chi tiêu của dự án.ung quy định kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Nam Phong - Vũ Thủy

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường quản lý và sử dụng vốn ODA tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]