Sai phạm tại Sở Xây dựng TP.HCM: Ai là người chịu trách nhiệm?

Hàng loạt sai phạm của Sở Xây dựng TP.HCM được công bố và bị đề nghị xử lý trách nhiệm tại Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng về việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động.

Thanh tra TP.HCM vừa ban hành Kết luận thanh tra số 75/TB-TTTP-P1 về trách nhiệm của Giám đốc sở Xây dựng về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.HCM. Thời kỳ thanh tra được xác định trong 2 năm 2018, 2019. Tức là từ 1/1/2018 đến 31/12/2019. Kết luận đã chỉ ra hàng loạt sai phạm và đề nghị xử lý trách nhiệm của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng loạt sai phạm

Kết luận thanh tra chỉ ra việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách tồn tại, khuyết điểm.

Sở Xây dựng thực hiện thẩm định chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa phù hợp theo quy định của Quyết định số 79/QĐ BXD ngày 15/02/2017 của bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm chính thuộc về cán bộ thụ lý vụ việc, lãnh đạo phòng Thẩm định dự án, Giám đốc sở Xây dựng thời kỳ có liên quan, liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Về việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.HCM có thời hạn giải quyết một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định.

Sai phạm tại Sở Xây dựng TPHCM Ai là người chịu trách nhiệm
Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác quản lý của Sở Xây dựng TP.HCM qua từng thời kỳ.

Đồng thời cũng không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà sở Xây dựng cho rằng chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án; không có biên bản họp Tổ chuyên gia theo đúng quy định.

Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP.HCM thực hiện 02, 03 thủ tục cùng lúc là chưa đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 4 Điều 10 và khoản 1, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Điều 20 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD BNV ngày 21/11/2013 của bộ Xây dựng và bộ Nội vụ, cùng với khoản 3 Điều 20 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

Có 1 dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, là chưa thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Về nội dung thẩm định dự án, sở Xây dựng TP.HCM còn có một số thiếu sót, vi phạm như một số dự án chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Điều 26 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số dự án, Sở Xây dựng TP.HCM không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật như: năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố; hay sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt

Cũng chưa xem xét sự phù hợp với giới hạn về quy mô dân số của khu vực thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên; các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường; về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy; sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, tiến độ thực hiện dự án.

Một số nội dung có thể hiện trong hồ sơ dự án nhưng khi thẩm định sở Xây dựng không thể hiện trong Tờ trình trình UBND TP.HCM như: chức năng kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; sự phù hợp với giới hạn về quy mô dân số của khu vực thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên; sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Sai phạm tại Sở Xây dựng TPHCM Ai là người chịu trách nhiệm
Phần lớn thời gian mà sở Xây dựng TP.HCM bị thanh tra chỉ ra sai phạm nằm trong nhiệm kỳ của ông Trần Trọng Tuấn.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Vào ngày 10/01/2013, Chủ tịch UBND TP.HCM lúc đó là ông Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 09/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Trần Trọng Tuấn, Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đến cuối tháng 4/2019, chức vụ này được giao về cho ông Lê Hòa Bình, khi đó là Chủ tịch UBND quận 7, hiện nay là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Như vậy, nội dung thanh tra trong thời kỳ sai phạm liên quan đến 2 Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM là Trần Trọng Tuấn (từ 01/01/2018 đến tháng 4 năm 2019) và ông Lê Hòa Bình (từ cuối tháng 4 năm 2019), hiện nay ông là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sai phạm tại Sở Xây dựng TPHCM Ai là người chịu trách nhiệm
Nguyên Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM, nay là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cũng chịu trách nhiệm gián tiếp cho nhiều khuyết điểm?

Từ những kết luận đó, Chánh Thanh tra TP.HCM kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý.

Thứ nhất là giao Giám đốc sở Xây dựng (từ 7/4 đến nay là ông Trần Hoàng Quân, nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Chánh) thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót trong việc thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp, sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Thông báo Kết luận Thanh tra cho biết, các thiếu sót, vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về tổ chuyên gia (đối với hồ sơ lấy ý kiến của tổ chuyên gia); cán bộ thụ lý, lãnh đạo phòng Phát triển Đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, Phó Giám đốc Sở phụ trách; Giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có liên quan, liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Sai phạm tại Sở Xây dựng TPHCM Ai là người chịu trách nhiệm
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (phải) giao nhiệm vụ cho Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM đương nhiệm là ông Trần Hoàng Quân tổ chức kiểm điểm, khắc phục khuyết điểm theo kết luận thanh tra.

Đối với việc thẩm định các dự án nhà ở thương mại, sở Xây dựng cần tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót và làm rõ trách nhiệm đối các tập thể, cá nhân thuộc Sở có liên quan đến những vi phạm như đã nêu tại Kết luận thanh tra; đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, báo cáo kết quả cho UBND TP.HCM và Thanh tra TP.HCM Quan trọng nhất, sở Xây dựng TP.HCM phải chấm dứt tình trạng thực hiện nhiều thủ tục đầu tư cùng lúc không đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP.HCM cũng giao Giám đốc sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo sở Xây dựng, thành viên Tổ Chuyên gia có liên quan đến những vi phạm như đã nêu ở phần kết luận thanh tra.

Giao Giám đốc sở Tài chính tiếp nhận thông tin do Thanh tra TP.HCM chuyển đến, theo dõi kiểm tra và xử lý theo đề nghị của Thanh tra Thành phổ tại Văn bản số 282/TTTP-P1 ngày 09/11/2020.

Giao Cục trưởng cục Thuế TP.HCM tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra TP.HCM chuyển đến để xử lý theo đúng quy định của luật Quản lý thuế đối với các trường hợp kê khai báo cáo tài chính không chính xác liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối (báo cáo tài chính cung cấp cho sở Xây dựng có chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối cao hơn báo cáo tài chính cung cấp cho cơ quan thuế).

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, giao cục Thuế TP.HCM có thông báo đến chủ đầu tư tại các dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch.

Đinh Hiệu

Bình luận bài viết

Lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí, Nam gặp rồi đe dọa 1 cơ sở chăn nuôi heo buộc phải đưa tiền nếu không sẽ viết bài phản ánh về một số sai phạm của cơ sở này.

Nhằm tự bảo vệ quyền lợi của mình, người mua nhà, căn hộ chưng cư cần nắm rõ những vấn đề pháp lý liên quan khi sở hữu căn hộ.

Sang tên sổ đỏ hay chính là chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tuy nhiên, quy định về hồ sơ, nộp thuế thu nhập cá nhân thì không phải ai cũng nắm rõ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (lần 2) và đề nghị truy tố 20 bị can vụ sai phạm bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO.

Dưới đây là những thay đổi liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/9/2021 theo Thông tư 09/2021/TT-BNTMT.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455