Theo đánh giá, Chỉ số cải cách hành chính 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình là 81.15%, cao hơn 4.23% so với giá trị trung bình năm 2018 (đạt 76.92%) và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây. So sánh giữa 63 địa phương, có 30 đơn vị đạt kết quả Chỉ số cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2019 có 44 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 80%, năm 2018 chỉ có 09 đơn vị đạt kết quả trong nhóm này. Điểm tích cực khác đó là, trong năm 2019 không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%, trong khi năm 2018 có tới 03 đơn vị thuộc nhóm này (Phú Yên, Kon Tum, Trà Vinh). 

Thông tin từ Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thành phố Hà Nội đứng đầu nhóm B, đạt 84,64 điểm (84,64%), xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các chỉ số thành phần trong kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố được đánh giá khá toàn diện. Trong đó có một số chỉ số thành phần đạt kết quả trên 80% gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Nội đạt kết quả toàn diện các chỉ số cải cách hành chính
Điển hình như chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính” được 8/8,5 điểm (đạt 94,12%), tăng 13,12% so với năm 2018. Điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội là tiếp tục kiên trì phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, “một người, một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Đồng thời, thành phố xác định rõ người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả thực hiện cải cách hành chính.

Chỉ số thành phần “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật” được 87,82/10 điểm (đạt 87,82%). Trong đó, điểm nổi bật là thành phố đặc biệt quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Chỉ số thành phần “Cải cách thủ tục hành chính” được 13/14 điểm (đạt 92,86%), tăng 4,86% so với năm 2018. Thành phố đã thực hiện việc rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 154 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực. Lũy kế đến nay, thành phố đã đơn giản hóa 481 thủ tục hành chính với số chi phí tiết giảm thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân khoảng trên 91 tỷ đồng/năm. Thành phố đã hoàn thành xây dựng và công bố 1.717 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn (đạt 100%)…

Về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội đạt trên 80%, đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, 3/5 chỉ số thành phần đạt trên 80%, gồm chỉ số về Tiếp cận dịch vụ hành chính công đạt 83,14%; chỉ số về Thủ tục hành chính đạt 82,95%; chỉ số về Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 84,22%.

Về các mong đợi của người dân, tổ chức, 5/13 mong đợi có tỷ lệ người dân lựa chọn nhiều nhất là: Mong muốn mở rộng các hình thức thông tin để người dân biết đến nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; mong muốn tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; mong muốn rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; mong muốn tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện; mong muốn tăng cường niêm yết công khai, minh bạch quy định thủ tục hành chính.

Thời gian tới, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính, sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời công bố công khai và cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp. Lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với công dân.

Hồng Quang

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội đạt kết quả toàn diện các chỉ số cải cách hành chính tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com