Bám sát hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1970/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2019 và định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 của Bộ Tài chính tại Công văn số 13288/BTC-TTr ngày 04/11/2019. 

Theo đó, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, hàng năm luôn bám sát các định hướng lớn của Đảng, Chính phủ, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các đối tượng có rủi ro cao về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Qua đó, đã có nhiều đề xuất, tham mưu, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ. Đặc biệt, qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm, thu vào ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản quản lý nhà nước, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tài chính ngân sách. 

Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2020 Thanh tra Bộ Tài chính được xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019. Đối tượng đưa vào Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 là các đơn vị Thanh tra Bộ đã thanh tra từ 03 năm trở lên; không trùng lặp với Kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các Bộ, ngành. Ngoài ra, các đối tượng là những đơn vị có hoạt động đặc thù, có nhiều vướng mắc, có nhiều khả năng rủi ro về thu nộp ngân sách nhà nước.

Chú trọng bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của địa phương, đơn vị đồng thời gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Cụ thể đối với một số lĩnh vực như:

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành: Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác. Tập trung thanh tra Bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước lớn, có cơ chế tài chính đặc thù; Thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng đối với các Bộ, ngành, địa phương, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư được nhà nước quyết định đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư có liên quan đến công tác an sinh xã hội; việc sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT;

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Bêu tên nhiều doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Bêu tên nhiều doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Vừa qua Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã công khai danh sách các đơn vị daonh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 11/2019 trên địa bàn tỉnh theo đó có gần 600 doanh nghiệp nợ đọng các khoản tiền thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày với tổng số tiền nợ thuế trên 1.200 tỷ đồng

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp có quy mô hoạt động và số thu lớn do Chính phủ, Bộ ngành và địa phương quản lý, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định của Chính phủ, nhằm đánh giá tình hình tài chính, việc bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư mua sắm tài sản của doanh nghiệp và việc đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, phát hiện thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước,... Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định của Luật Giá; thanh tra công tác quản lý tài chính các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước của Trung ương và các địa phương.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số Bộ ngành, địa phương.

Đối với công tác thanh tra hành chính tập trung chủ yếu là: Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật và việc thực thi trách nhiệm theo thẩm quyền. Tập trung thanh tra công tác quản lý thuế, hải quan nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, gian lận thương mại; Thanh tra việc xây dựng, thực hiện các quy trình, quy chế tài chính; công tác quản lý tài chính nội bộ; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, mua sắm, đầu tư xây dựng; công tác quản lý và sử dụng cán bộ; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2020 ngay sau khi được Bộ phê duyệt, Thanh tra Bộ đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong tháng 01/2020 theo quy định; các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định./.

Đinh Phương (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính: Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]