16:54 27/01/2022

HAG xin "áp dụng điều kiện thử thách" để không bị hủy niêm yết bắt buộc

Hoàng Anh Gia Lai kiến nghị các cơ quan nhà nước cho phép áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét hủy niêm yết để bảo vệ lợi ích cổ đông và tránh được các xáo trộn lớn trên thị trường.

HAG xin áp dụng điều kiện thử thách để không bị hủy niêm yết bắt buộc

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa có văn bản giải trình liên quan đến điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính, đồng thời trình bày kiến nghị của cổ đông về việc duy trì niêm yết cổ phiếu HAG tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai cho biết vào ngày 25/11/2021, Công ty đã có văn bản số 2511/CV-HAGL về việc điều chỉnh hồi tố số liệu báo cáo tài chính và khiến lợi nhuận sau thuế các năm 2017, 2018 và 2019 đều là số âm. Điều này gây lo lắng cho cổ đông HAGL về việc cổ phiếu có thể bị xem xét có còn đủ điều kiện niêm yết hay không. 

Vì vậy, các cổ đông tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/11/2021 đã bàn bạc kỹ về vấn đề này và thống nhất ghi vào biên bản họp thể hiện nguyện vọng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận duy trì việc niêm yết cổ phiếu HAG.

Trên cơ sở đó HAGL xin kiến nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và HoSE xem xét đến tình hình công ty hiện tại để duy trì niêm yết, bởi các cổ đông HAGL mua cổ phiếu dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai chứ không phải thông tin tài chính quá khứ cách đây 3-5 năm.

Hoàng Anh Gia Lai cũng cho biết đến nay tình hình sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc của tập đoàn đã có nhiều cải thiện so với trước đây. Cụ thể, HAG đã thanh toán được phần lớn các khoản nợ vay và trái phiếu tồn đọng; xử lý phần lớn các khoản đầu tư không hiệu quả như thanh lý các công ty con thuộc ngành nông nghiệp, thủy điện và khoáng sản.

Đồng thời doanh nghiệp cũng xử lý các khoản phải thu tồn đọng nhiều năm như công nợ phải thu công ty An Phú. Các chỉ tiêu tài chính dần cải thiện, hệ số thanh toán hiện hành đã lớn hơn 1.

HAG cũng đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ kinh doanh để trả nợ, cải thiện tình hình tài chính.

Kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của doanh nghiệp là có lãi 18 tỷ đồng và ước tính cả năm nay đạt trên 120 tỷ đồng. Sang năm 2022, HAG đặt mục tiêu doanh thu 4,820 tỷ và có lãi sau thuế đến 1,120 tỷ đồng.

Định hướng năm 2022 của HAG với các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường tái cơ cấu tài chính để giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5,000 tỷ đồng; đẩy mạnh triển khai chiến lược kinh doanh tập trung kinh doanh 2 ngành hàng chủ yếu là chuối và chăn nuôi heo.

Vì vậy, HAGL kiến nghị Ủy Ban chúng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cho phép HAGL áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét hủy niêm yết. Như vậy sẽ giúp bảo vệ lợi ích cổ đông và tránh được các xáo trộn lớn trên thị trường.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên