Lộ diện nhiều doanh nghiệp lớn bị truy thu thuế khủng

6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn bị truy thu tiền thuế như Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam,...

Doanh nghiệp lớn bị truy thu hàng trăm tỷ

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 ngày 09/7 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế cho biết, đến tháng 06 năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2020. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng, trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng.

Lộ diện nhiều doanh nghiệp lớn bị truy thu thuế khủng
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam bị truy thu 138 tỷ đồng

Một số cuộc thanh tra có số thu lớn như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội, truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, truy thu 138 tỷ đồng; hoặc điều chỉnh giảm lỗ như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lilama 3, giảm lỗ 168 tỷ đồng...

Về kết quả thanh tra, số doanh nghiệp được thanh tra là 1.670, bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua Thanh tra là 5.603 tỷ đồng gồm truy thu, truy hoàn, phạt là 1.528 tỷ đồng; giảm khấu trừ 159 tỷ đồng; giảm lỗ là 3.917 tỷ đồng.

Về kết quả kiểm tra, số doanh nghiệp được kiểm tra là 30.539, bằng 110,23% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 16.761 gồm truy thu, truy hoàn, phạt là 3.252 tỷ đồng ; giảm khấu trừ là 576 tỷ đồng; giảm lỗ 12.933 tỷ đồng;

Tổng cục Thuế cũng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế, với 323.206 hồ sơ, bằng 114,93% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 599 tỷ đồng gồm xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 155 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 94 tỷ đồng; giảm lỗ 350 tỷ đồng.

Đối với thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, 6 tháng thực hiện được 2.136 cuộc, tổng số tiền hoàn là 18.225 tỷ đồng. Trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 195 quyết định, với tổng số tiền hoàn là 2.119 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 1.941 quyết định, tổng số tiền hoàn là 16.106 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 482 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong những tháng đầu năm, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 90 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.901 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã kiến nghị xử lý 1.519 tỷ đồng.

Lộ diện nhiều doanh nghiệp lớn bị truy thu thuế khủng
Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội bị truy thu 112 tỉ đồng tiền thuế

Nâng cao hiệu quả công tác thu nợ, xử lý nợ thuế

Để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi, xử lý nợ thuế năm 2021, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng Cục Thuế, giao tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 5% so với tổng số thực thu ngân sách năm 2021; thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2020; phấn đấu đến 31/12/2021 hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Chỉ đạo Cục Thuế rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế (NNT) nợ thuế, lập danh sách các DN, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nợ, nguyên nhân nợ, đặc biệt tập trung phân loại những NNT bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và NNT không bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nợ thuế để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ, từng đối tượng nợ thuế, đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế…

Thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN. Đồng thời, công khai thông tin NNT chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo hình Trung ương và địa phương, website ngành thuế) theo đúng quy định của pháp luật; xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ, nợ thuế không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Hàng tháng, Cục Thuế lập danh sách và công khai thông tin NNT nợ thuế trên địa bàn quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành thuế cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan Thuế đối với 62.666 NNT chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền thuế nợ là 67.620 tỷ đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xử lý nợ đọng thuế, trực tiếp chỉ đạo xử lý nợ đọng đối với các DN nợ lớn. Hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện đôn đốc và thông báo bổ sung những trường hợp nợ mới phát sinh, nợ thuế tăng cao để Cục Thuế tổ chức đôn đốc thu kịp thời vào NSNN. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ quan thuế các cấp và NNT trong việc xử lý nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát nâng cấp các báo cáo nợ thuế để đáp ứng yêu cầu quản lý; nâng cấp ứng dụng để khai thác các báo cáo nợ theo ngày; tạo thông báo nợ thuế và quyết định cưỡng chế nợ tự động trên hệ thống quản lý thuế tập trung và gửi NNT bằng phương thức điện tử, chữ ký số, đồng thời theo dõi giám sát tình hình thực hiện của NNT...

Kết quả, lũy kế đến 30/6/2021, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ thuế ước đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ được giao, trong đó: Thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.012 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 5.290 tỷ đồng.

Kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Về khoanh nợ tiền thuế, tổng số tiền thuế nợ được khoanh nợ là 2.172 tỷ đồng. Trong đó: khoanh nợ theo Nghị quyết 94 là 1.783 tỷ đồng, khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế là 389 tỷ đồng; Về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xóa là 1.470 tỷ đồng. Trong đó: xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 là 1.467 tỷ đồng; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế là 3,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý tính đến ngày 30/6/2021 là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình cấp có thẩm quyền xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Đinh Hiệu

Bình luận bài viết

Khu đô thị nghỉ dưỡng Đồi Ngô 1 có quy mô khoảng 60 ha thuộc xã Chu Điện và xã Yên Sơn, giáp sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang, đường tỉnh 393.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, chung tay với cộng đồng cùng nhau vượt qua khó khăn, Phuc Khang Corp đã triển khai chương trình “Rau sạch yêu thương – kiên cường chống dịch”, theo đó Phuc Khang Corp đã trao tặng 20 tấn rau, củ cho cư dân dự án Diamond Lotus Riverside (DLRS) và toàn thể Cán bộ nhân viên (CBNV) công ty.

Phân tích về nguyên nhân đẩy lợi nhuận của các ngân hàng tăng cao, ông Lý Hoài Văn, Phó Tổng giám đốc OCB cho rằng, các ngân hàng trong 2 năm vừa qua hoạt động tốt nhờ 4 yếu tố.

Khu đô thị Cù lao Bến Đình có quy mô hơn 110 ha, thuộc phường 5, phường 9 và phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu.

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Phú Hưng thực hiện nghiên cứu, khảo sát vị trí địa điểm dự kiến đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Ô Môn - Cần Thơ với diện tích khoảng 500 ha tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455