Dịch Covid ảnh hưởng tới thói quen tiêu dùng như thế nào?