20:22 17/05/2022

Bình Phước: Loạt sai phạm tại Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng

Thanh tra tỉnh Bình Phước vừa ban hành Thông báo số 72/TB-T.Tr kết luận thanh tra toàn diện tại Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng thuộc Trường Cao đẳng Nghề Bình Phước (nay là Trường Cao đẳng Bình Phước), từ năm 2010 đến năm 2021.

Theo Kết luận thanh tra nêu, qua kiểm tra thực tế cho thấy Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng không thực hiện các thủ tục như đã cấp phép và hoạt động như loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần có vốn góp nhà nước). Hiện nay, chỉ có Giám đốc Trung tâm là thuộc biên chế nhà nước, ngoài ra các nhân sự khác không thuộc biên chế nhà nước (đơn vị thực hiện theo hợp đồng công việc) và thực hiện chế độ kế toán áp dụng như doanh nghiệp.

Việc Trung tâm huy động vốn góp để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp chưa đảm bảo theo quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, vì các cổ đông không phải là cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Bình Phước Loạt sai phạm tại Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng
 Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng thuộc Trường Cao đẳng Nghề Bình Phước (nay là Trường Cao đẳng Bình Phước), từ năm 2010 đến năm 2021. 

Trình tự, thủ tục huy động vốn chưa đảm bảo, số vốn huy động thực tế thấp hơn số vốn góp như đơn vị báo cáo, các cá nhân thực hiện góp vốn không đúng với thời hạn cam kết (chậm góp vốn), có dấu hiệu nâng khống số vốn để chiếm đoạt lợi tức của Nhà nước.

Việc sử dụng vốn góp chưa đảm bảo theo quy định: Hầu hết các chứng từ (phiếu chi, phiếu thu còn thiếu chữ ký của các thành phần trên chứng từ), chứng từ kế toán kèm theo (như: giấy nộp tiền, hợp đồng mua bán… đa số là bản phô tô) việc thu chi chưa đảm bảo và đầy đủ theo quy định của luật kế toán và các văn bản pháp luật khác liên quan, với số tiền 2.421.480.000 đồng.

Thanh tra chỉ ra việc trung tâm ghi nhận số vốn góp cho các cá nhân góp bằng phương tiện là chưa đủ cơ sở để ghi nhận là cổ đông góp vốn, vì các cá nhân trên không nhận cổ tức theo năm tài chính mà hưởng lợi nhuận trực tiếp trên hợp đồng dạy học viên (đây không phải là lợi nhuận ròng).

Bình Phước Loạt sai phạm tại Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng
Thanh tra chỉ ra việc trung tâm ghi nhận số vốn góp cho các cá nhân góp bằng phương tiện là chưa đủ cơ sở để ghi nhận là cổ đông góp vốn, vì các cá nhân trên không nhận cổ tức theo năm tài chính mà hưởng lợi nhuận trực tiếp trên hợp đồng dạy học viên (đây không phải là lợi nhuận ròng).

Trên thực tế, trung tâm thực hiện chi trả lương theo hợp đồng giao khoán chất lượng đào tạo học viên học lái xe được ký kết giữa trung tâm và giáo viên.

Việc trung tâm cho các giáo viên góp vốn bằng phương thức bán xe tập lái đã hoàn chỉnh mọi thủ tục (xe được mua bằng tiền của các cổ đông sáng lập), với giá trả góp trong 5 năm là 320.000.000 đồng, giá mua ban đầu là 264.000.000 đồng là chưa đúng theo quy định của pháp luật; các cá nhân trên không nhận cổ tức, trung tâm chỉ trả lương theo hợp đồng giao khoán.

Về quản lý, sử dụng tài chính, thông báo kết luận thanh tra nêu rõ: Sau khi được thành lập, Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng không hoàn chỉnh phương án theo ý kiến của Sở Tài chính để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo kết luận, việc Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, Sở Tài chính đưa ra tỷ lệ trích nộp 30% lợi nhuận cho Nhà nước là căn cứ vào số tiền nhà nước đầu tư nâng cấp, cải tạo sân tập lái xe với số tiền 3.735.104.646 đồng, mà không xác định phần vốn nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền cơ sở vật chất của trường giao cho trung tâm sử dụng trong đào tạo, giảng dạy dẫn đến gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Từ năm 2012 đến năm 2017, Trung tâm không lập báo cáo tài chính và không nộp về Trường Cao đẳng nghề theo quy định của Bộ Tài chính (nay đã hết hiệu lực); không chấp hành chế độ kế toán theo quy định hiện hành; không thực hiện nghĩa vụ khai báo, đăng ký mã số thuế; không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Về trích nộp tỷ lệ % lợi nhuận về cho Trường Cao đẳng Bình Phước: Hàng năm, trung tâm có báo cáo chi trả lợi nhuận về cho nhà trường nhưng không thực hiện trích nộp đầy đủ theo từng năm, mà trung tâm đã chiếm dụng số tiền phải trích nộp về nhà trường để sử dụng cho các cổ đông vay bổ sung vốn góp và thu lãi vay là trái quy định.

Từ năm 2012-2020, Trung tâm đã thực hiện chi trả cổ tức cao hơn số vốn góp thực tế cho các cổ đông Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Công Hiếu, Đỗ Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng là trái với quy định (cổ đông chưa góp đủ vốn nhưng vẫn được nhận đủ cổ tức theo số vốn cam kết), với tổng số tiền 468.157.995 đồng (Nguyễn Văn Hùng: 288.218.459 đồng, Nguyễn Công Hiếu: 78.132.634 đồng, Đỗ Văn Quang: 66.434.842 đồng, Nguyễn Thị Hồng: 35.372.060 đồng). Đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Năm 2019, 2020, Trung tâm thực hiện trích lập các quỹ 30% là chưa đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ tại Quyết định số 413/QĐ-HĐQT ngày 5/8/2019 của trung tâm quy định mức trích các quỹ 25%.

Do trung tâm không trung thực trong khai báo vốn góp của các cổ đông, dẫn đến việc từ năm 2012 - 2020 đơn vị đã thực hiện trích nộp lợi nhuận về nhà trường, trích lập các quỹ, chia lợi nhuận cho cổ đông không đúng với tỷ lệ đóng góp vốn, cụ thể: Chia lợi nhuận cho cổ đông góp vốn vượt cao hơn với số tiền: 605.558.127 đồng. Năm 2011, trung tâm trả lãi góp vốn cho các cổ đông với số tiền 305.920.000 đồng là chưa đúng quy định, lý do: đơn vị không phải là tổ chức tín dụng. Trích lợi nhuận cho nhà nước (Trường Cao đẳng Bình Phước) chênh lệch thiếu: 1.185.541.837 đồng.

Trích lập quỹ ĐTPT, dự phòng tài chính, khen thưởng, phúc lợi vượt cao hơn quy định với số tiền: 991.104.593 đồng. Từ năm 2012 đến năm 2020, trung tâm đã chi phúc lợi (thu nhập tăng thêm, chi mua trang phục, chi các ngày lễ, tết) với tổng số tiền 781.699.600 đồng nhưng đưa vào khoản mục chi phí chung (chi cho hoạt động) là hạch toán chưa đúng theo nguyên tắc kế toán của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Qua đây, Thanh tra tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Bình Phước xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, loại hình hoạt động đối với Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và lái máy chuyên dùng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng theo quy định.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có thẩm quyền để xác định loại hình tổ chức hoạt động trung tâm theo quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân trong việc buông lỏng quản lý nhà nước đối với trung tâm và các cá nhân có liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm như Đoàn thanh tra đã nêu.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên