10:55 15/03/2022

Hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện các gói thầu tại Nhà bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo số 279/TB-TTr kết luận thanh tra toàn diện việc thực hiện Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên dùng số 11 (âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, phòng thu) và Gói thầu hạng mục trưng Nhà bảo tàng tỉnh.

Loạt sai phạm trong việc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán điều chỉnh

Theo Thanh tra, việc Sở VH&TT không tổ chức họp thẩm định nội bộ; không có văn bản thỏa thuận hoặc ký hợp đồng thể hiện được trách nhiệm của đơn vị tư vấn thẩm tra; không có hồ sơ chứng minh Công ty CP Tư vấn Thẩm định Dự án Xây dựng Hà Nội đủ năng lực để thẩm tra dự toán điều chỉnh hạng mục trưng bày Nhà Bảo tàng Tỉnh.

Cung cấp hồ sơ, tài liệu không đảm bảo tính pháp lý và hợp pháp cho Sở KH&ĐT thẩm định, dẫn đến giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh hạng mục trưng bày Nhà Bảo tàng Tỉnh là không chính xác.

Trong quá trình thẩm định điều chỉnh dự án Nhà Bảo tàng Tỉnh, Đoàn kiểm tra do Sở KH&ĐT chủ trì (có sự tham gia của Sở Xây dựng) chưa phát hiện dự toán điều chỉnh được lập chưa đúng quy định; chưa làm rõ ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 2637/SXD-QLXD trước khi trình Chủ tịch UBND Tỉnh về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án Nhà Bảo tàng Tỉnh tại Báo cáo số 320/BC-SKHĐT.

Bà Rịa  Vũng Tàu Hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện các gói thầu tại Nhà bảo tàng
Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo số 279 /TB-TTr kết luận thanh tra toàn diện việc thực hiện Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên dùng số 11 (âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, phòng thu) và Gói thầu hạng mục trưng Nhà bảo tàng tỉnh.

Do đó, về nội dung này Sở KH&ĐT cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra, thẩm định dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Hiện tại trong thành phần hồ sơ trình thẩm định dự án (cũng như điều chỉnh dự án), không quy định cơ quan thẩm định phải kiểm tra tính pháp lý của các Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, cũng như năng lực của đơn vị tư vấn; Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính hợp lệ của các hồ sơ tài liệu này khi trình cho cơ quan thẩm định.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả thẩm định tổng mức đầu tư dự án có vốn ngân sách Nhà nước. Vì vậy, khi tiến hành thẩm định dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, Sở KH&ĐT cần thận trọng, yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp hợp đồng và hồ sơ chứng minh năng lực của đơn vị tư vấn để kiểm tra, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý.

Đối với việc tham mưu phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh phần thiết kế, trong quá trình thẩm định dự toán điều chỉnh phần thiết kế, Sở Xây dựng không phát hiện dự toán điều chỉnh do Công ty CP Mỹ thuật Trung ương lập không đúng theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình;

Chính phủ quy định về hoạt động mỹ thuật; không phát hiện ra hồ sơ dự toán lập, thẩm tra và trình thẩm định đã không quy định rõ xuất xứ, chủng loại của một số thiết bị là thiếu sót trong việc thẩm định dự toán; căn cứ vào Chứng thư thẩm định thực hiện chưa đầy đủ theo quy trình thẩm định giá được Bộ Tài chính hướng dẫn làm cơ sở tham mưu cho Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh, dẫn đến việc xác định giá trị các gói thầu liên quan đến hạng mục trưng bày Nhà Bảo tàng Tỉnh là không chính xác.

Hàng loạt doanh nghiệp trúng thầu không đúng quy định

Theo thanh tra, Công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu trưng bày nội thất và lắp đặt thiết bị, Công ty CP Tu bổ Di tích Trung ương Vinaremon không đáp ứng kinh nghiệm của nhà thầu về các hợp đồng giám sát công trình tương tự và nhân sự theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công trình Vạn Xuân vẫn đề xuất Công ty CP Tu bổ Di tích Trung ương Vinaremon trúng thầu là không đáp ứng theo quy định tại hồ sơ mời thầu.

Về công tác thi công, giám sát hạng mục trưng bày nội thất Nhà Bảo tàng Tỉnh, về công tác thi công: Công ty CP Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa không thực hiện việc ghi các công việc phát sinh trong quá trình thi công vào Nhật ký công trình là không đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công tác giám sát (Gói thầu số 08): Công ty CP Tu bổ Di tích Trung ương Vinaremon cử ông Đoàn Ngọc Châu làm Tổ phó Giám sát tham gia ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng khi chưa có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng là không đúng theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014, có nêu về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng.

Đối với công tác tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thiên Phúc có Quyết định số 23/QĐ- XDTP ngày 2/8/2018 về thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó Ông Trần Quang Lộc là thành viên Tổ thẩm định, tại thời điểm chỉ định thầu (ngày 27/4/2018) chưa có chứng chỉ về đấu thầu là thực hiện không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 19/2015/TT- BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Về mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị, âm thanh và phần mềm tra cứu (Gói thầu số 19), Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công trình Vạn Xuân là đơn vị tổ chức mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Công ty TNHH Kiến trúc-Xây dựng Thiên Phúc là đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, đã đánh giá Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa là đơn vị trúng thầu đối với gói thầu mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị, âm thanh và phần mềm tra cứu (Gói thầu số 19), trong khi hồ sơ tham gia đấu thầu của Công ty này thực hiện chưa đầy đủ theo yêu cầu tại hồ sơ mời thầu, không có tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa; Bảng giá dự thầu của hàng hóa chưa đúng theo mẫu quy định của hồ sơ mời thầu.

Việc để xảy ra các thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở VH&TT (Chủ đầu tư), Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công trình Vạn Xuân (đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu), Công ty TNHH Kiến trúc - Xây dựng Thiên phúc (đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu), Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa (đơn vị trúng thầu).

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên