16:41 31/03/2022

HU1 từ lãi thành lỗ gần 4 tỷ đồng sau kiểm toán

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HOSE: HU1) vừa có văn bản giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán và ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2021.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2021, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HOSE: HU1) ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN là âm gần 3,79 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập lãi đạt hơn 1,1 tỷ đồng. Mức chênh lệch hơn 4,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 4,4 lần.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ điều chỉnh tăng 129 triệu đồng (15,5%) sau khi kiểm toán.

HU1 từ lãi thành lỗ gần 4 tỷ đồng sau kiểm toán
Chệnh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trong BCTC trước và sau kiểm toán của HU1

Theo giải trình của HU1, lợi nhuận sau thuế TNDN trong Báo cáo hợp nhất của Công ty sau kiểm toán giảm so với trước kiểm toán là do trong năm Công ty có phát sinh hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi của Công ty con HUD1.02 với số tiền 4,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN trong báo cáo riêng tăng so với trước kiểm toán là do phân bổ lại chi phí quản lý doanh nghiệp cho hoạt động kinh doanh Bất động sản của Công ty trong năm.

Bên cạnh đó, tại BCTC hợp nhất 2021 của HU1, kiếm toán viên có ý kiến ngoại trừ về việc chưa thu thập được đầy đủ xác nhận các khoản nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2021 với giá trị hơn 37 tỷ đồng

Kiểm toán viên nhấn mạnh đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế nhưng vẫn chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng hợp lý. Do đó, kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu, đầy đủ, đúng đắn và khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu này cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đối với BCTC hợp nhất 2021 của Công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cho rằng công ty chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoản nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2021 với giá trị hơn 15.5 tỷ đồng. Kiểm toán viên đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế nhưng vẫn chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp về tính đầy đủ, hiện hữu, đúng đắn của các khoản công nợ phải trả cũng như ảnh hưởng của vấn đề này.

Ngoài ra, Công ty con của HU1 là CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1.02 đã dừng hoạt động, số liệu được sử dụng để hợp nhất với BCTC của công ty mẹ là số liệu trên BCTC ngày 31/12/2021 chưa được kiểm toán. Do kiểm toán viên không được kiểm toán hoặc soát xét số liệu BCTC năm 2021 của công ty con nên không thể thu thập được bằng chứng về số liệu tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 với giá trị lần lượt hơn 96 tỷ đồng, 84 tỷ đồng và gần 15 tỷ đồng và các khoản mục khác.

Trước ý kiến của kiểm toán, HU1 cũng đã có công văn giải trình như sau: Công ty cho biết do đến ngày 31/12/2021 đơn vị kiểm toán vẫn chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng hợp lý về các khoản nợ phải thu với giá trị hơn 37 tỷ đồng và các khoản nợ phải trả với giá trị hơn 15,5 tỷ đồng.

Đến nay, tất cả các bản đối chiếu công nợ các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty đã được gửi đến khách hàng phát sinh công nợ, và đang tiến hành đối chiếu số liệu. Công ty HU1 sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất và tiếp tục cung cấp cho Công ty kiểm toán.

HU1 cho biết, hiện nay, Công ty con CTCP Đầu tư và xây dựng HUD1.02 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thị trường bất động sản trong thời gian qua nên khó khăn về nguồn việc làm, đã tạm dừng hoạt động, chỉ đang làm thanh quyết toán các công việc dở dang nên số liệu được sử dụng trên BCTC hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2021 là số liệu chưa được soát xét.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên