14:03 01/06/2022

Lâm Đồng: Chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ, không tiếp nhận tài trợ các sản phẩm quy hoạch

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch và tổ chức lập quy hoạch xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian vừa qua, có nhiều doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch và đề xuất các dự án đầu tư liên quan đến phát triến đô thị, hình thành đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí,.. làm cơ sở để thu hút, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, sử dụng kinh phí và tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật của Luật Xây dựng và phục vụ tốt công tác quản lý, triển khai hiệu quả chương trình phát triển đô thị và chương trình phát triển nhà ở… UBND tỉnh thống nhất chủ trương việc tiếp nhận tài trợ nguồn kinh phí hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ; không tiếp nhận tài trợ các sản phẩm quy hoạch) để thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng Chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ không tiếp nhận tài trợ các sản phâm quy hoạch
Lâm Đồng chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ, không tiếp nhận tài trợ các sản phẩm quy hoạch.

Cụ thể, việc tài trợ, sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật về Luật Ngân sách và các quy định có liên quan; Việc tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị;

Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu; việc lựa chọn nhà đâu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, nhà ở, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm,... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ (Chỉ thị số 05/CT- TTg ngày 01/3/2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Thông báo số 74/TB- VPCP ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn định hướng quy hoạch tổng thế quốc gia thời kỳ 2021 - 2030), Văn bản số 1154/BXD-QHKT ngày 07/4/2022 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn các địa phương tổ chức lập, thấm định và phê duyệt quy hoạch đảm bảo đúng quy định Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan; lập danh mục, kế hoạch lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch và từng giai đoạn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022.

Bên cạnh đó, rà soát các văn bản đã chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc tài trợ quy hoạch mà có nội dung chưa phù hợp (nếu có) với các nội dung tại văn bản này và quy định hiện hành thì tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án quy hoạch xây dựng, đô thị để phục vụ bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước (trước ngày 15/6/2022).

Trường hợp khả năng bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch chưa đáp ứng được so với nhu cầu đặt ra thì phối họp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố kêu gọi các nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên cơ sở danh mục lập quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố việc tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sau khi quy hoạch được cấp thấm quyền phê duyệt.

Giao UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chịu trách nhiệm đảm bảo việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, xã hội cũng như tính công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Chủ động rà soát, xây dựng Kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch xây dựng, đô thị và kế hoạch kinh phí từ ngân sách nhà nước làm cơ sở đế bố trí kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn.

Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) trước ngày 10/6/2022; bổ sung nội dung thực hiện trong báo cáo gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng kêt quả thực hiện (theo chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng).

Thiên An

Theo dõi Thương Trường trên