Lâm Đồng: Kiểm điểm trách nhiệm loạt lãnh đạo để doanh nghiệp làm mất hàng trăm ha đất rừng

Mới đây, Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có báo cáo số 364 /BC-SNN về kiểm điểm trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT qua các thời kỳ liên quan đến Kết luận thanh tra số 2094/ KL-UBND và 2096/ KL-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Loạt sai phạm dẫn đến mất hàng trăm hecta đất rừng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2408/UBND-LN ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xác định thời điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo các Sở, địa phương và cá nhân có liên quan theo Kết luận thanh tra và văn bản số 4845/UBND-LN ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện dứt điểm các nội dung kết luận chỉ đạo sau thanh tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện các dự án quản lý bảo vệ rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng và Lâm Hà.

Theo đó, sai phạm liên quan tình trạng phá rừng phức tạp, kéo dài tại các đơn vị chủ rừng, dự án đầu tư. Trong đó, việc thực hiện dự án đầu tư có liên quan đến công tác QLBVR của các doanh nghiệp: 17 dự án để xảy phá rừng 677,56 ha, trong đó có 457,11 ha/16 dự án chưa xử lý (Kết luận 2094/KL-UBND).

Lâm Đồng Cho doanh nghiệp thuê đất dẫn đến làm mất đất rừng kiểm điểm trách nhiệm loạt lãnh đạo
Công ty CP tập đoàn Tân Mai đã thuê đất để trồng rừng nguyên liệu giấy, để mất 99,36 ha rừng trồng của đơn vị, do vốn tự có của doanh nghiệp.

Việc thực hiện dự án có liên quan đến công tác QLBVR của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước: 2 dự án để xảy ra phá rừng 99,96 ha (Công ty Việt Remax và Công ty CP tập đoàn Tân Mai) (Kết luận 2096/KL-UBND).

Cụ thể, tại Đức Trọng, từ khi các doanh nghiệp được thuê đất thuê rừng đến ngày 30/6/2019, có 17 dự án để xảy phá rừng 677,56 ha, trong đó có 457,11 ha/16 dự án chưa xử lý. Trách nhiệm thuộc về chính doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng đã được UBND tỉnh quy định rõ trong các quyết định cho thuê rừng và hợp đồng thuê rừng.

Tại Lâm Hà có 2 dự án là Công ty Việt Remax và Công ty CP tập đoàn Tân Mai để xảy ra phá rừng 99,96 ha: trách nhiệm thuộc về chính doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng đã được UBND tỉnh quy định rõ trong các quyết định cho thuê rừng và hợp đồng thuê rừng.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ kinh doanh địa ốc Việt R.E.M.A.X (mất 0,6 ha rừng) không thực hiện tốt công tác QLBVR, không triển khai dự án và không hoàn thành các thủ tục có liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có ý kiến tại nhiều cuộc họp do các sở, ngành chủ trì và đồng thời đã cung cấp thông tin cho các sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án.

Đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ kinh doanh địa ốc Việt R.E.M.A.X thuê và giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, UBND huyện Lâm Hà quản lý.

Đối với Công ty CP tập đoàn Tân Mai đã thuê đất để trồng rừng nguyên liệu giấy, để mất 99,36 ha rừng trồng của đơn vị, do vốn tự có của doanh nghiệp.

Trách nhiệm này không thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT do từ năm 1999 nhiệm vụ quản lý đất lâm nghiệp đã chuyển giao về Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên Môi trường) theo Văn bản số 1023/UB ngày 03/4/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo Báo cáo, trách nhiệm để xảy ra mất rừng đầu tiên thuộc về chính doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng; nội dung này đã quy định rõ trong các quyết định cho thuê rừng. Một số doanh nghiệp đã buông lỏng quản lý, không đủ nguồn lực để thực hiện dự án và bố trí lực lượng bảo vệ rừng.

Một số doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng đã giao nhưng do lực lượng quản lý rừng của các doanh nghiệp còn mỏng nên không thể giữ được diện tích rừng được giao. Đa phần việc mất rừng xảy ra rải rác trong giai đoạn đầu các doanh nghiệp thuê rừng mới nhận bàn giao, thiếu kinh nghiệm trong quản lý bảo vệ rừng và giao thời giữa chủ rừng nhà nước quản lý chuyển qua cho doanh nghiệp thuê rừng.

Vai trò của chính quyền địa phương chưa giám sát và kiểm tra chặt chẽ tài nguyên rừng trên địa bàn. Một số hộ dân địa phương đã bất chấp kẽ hở của doanh nghiệp, sự phối hợp chưa đồng bộ giữa doanh nghiệp – chính quyền địa phương và các ban ngành để lấn chiếm đất, phá rừng của các doanh nghiệp để chờ cơ hội được đền bù.

Trong khi đó, nhiều dự án thuê rừng thực hiện du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng nằm trong giai đoạn 2013 -2018, nằm trên một số địa bàn chậm tiến độ và không thể triển khai do gặp khó khăn, vướng mắc trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ và các dự án có tận dụng lâm sản trên diện tích xây dựng công trình hoặc cải tạo rừng nghèo kiệt, đang triển khai tận dụng lâm sản phải ngừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017; Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016, ...

Từ đó, đa phần các doanh nghiệp này rơi vào tình trạng không thể triển khai bất kỳ hoạt động nào, dẫn đến tâm lý bỏ mặc dự án, thậm chí có doanh nghiệp dẫn đến phá sản, ở tình trạng không thể triển khai bất kỳ hoạt động nào nên ít nhiều có tâm lý bỏ mặc dự án, không quyết liệt bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, việc đôn đốc, chỉ đạo chưa quyết liệt của Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu có liên quan như Chi cục Lâm nghiệp (trước 9/2016), Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, Lâm Hà.

Xử lý trách nhiệm của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT có liên quan

Kết quả sau kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện các nội dung sau thanh tra như việc yêu cầu các doanh nghiệp đã được thuê đất, thuê rừng hoàn thành việc tự giải tỏa toàn bộ diện tích cây cà phê, cây công nghiệp dài ngày đã trồng xen trong diện tích phải trồng rừng; Kiểm tra các đơn vị chủ rừng thuộc Nhà nước đã ký hợp đồng giao khoán rừng, đất rừng theo Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 và Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ;

Việc xác định hiện trạng tài nguyên rừng thu hồi, bàn giao các đơn vị chủ rừng Nhà nước quản lý diện tích rừng thu hồi và thanh lý, điều chỉnh hợp đồng thuê rừng sau khi UBND tỉnh thu hồi toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư của các doanh nghiệp; Việc cung cấp thông tin để xác định giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại phải bồi thường.

Lâm Đồng Cho doanh nghiệp thuê đất dẫn đến làm mất đất rừng kiểm điểm trách nhiệm loạt lãnh đạo
Loạt sai phạm dẫn đến mất hàng trăm hecta đất rừng.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức họp Hội đồng xét kỷ luật công chức để kiểm điểm trách nhiệm đối với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và các công chức khác có liên quan do không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý.

Kết quả đã kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật: 11 công chức (06 công chức với hình thức xử lý kỷ luật khiển trách và 05 công chức với hình thức xử lý trách nhiệm kiểm điểm phê bình).

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra, xử lý tình hình san ủi đất, chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Kết quả sau kiểm tra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện các nội dung như hướng dẫn các đơn vị chủ rừng có diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm đã giải tỏa đưa vào kế hoạch trồng rừng trong mùa mưa các năm; phối hợp và hỗ trợ các đơn vị chủ rừng kiểm tra, truy quét các vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép kịp thời ngăn chặn, xử lý; cung cấp số liệu cho Sở Tài chính yêu cầu bồi thường thu hồi dự án thuê rừng.

Đồng thời cũng đã tổ chức họp xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm đối với các công chức có liên quan trên địa bàn 3 huyện Lạc Dương, Di Linh và Bảo Lâm do không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý. Kết quả đã đề nghị xử lý kỷ luật 3 công chức với hình thức cảnh cáo; 4 công chức với hình thức khiển trách và 13 công chức với hình thức xử lý trách nhiệm kiểm điểm phê bình, rút kinh nghiệm.

Thiên An

Bình luận bài viết

Người lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà kể từ ngày 11/1/2022 đến hết năm 2023.

Ngày 21/1, Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 03 bị can để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến vụ án để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá.

Ngày 21/1, UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt Trần Xuân Dũng (sinh năm 1983) ở khu 3, phường Phả Lại, TP.Chí Linh do kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Bất chấp các quy định của Luật Báo chí năm 2016, Công ty Điện lực Lai Châu đã đưa ra các điều kiện vô lý nhằm hạn chế sự tiếp cận thông tin một cách khách quan.

Ông Phạm Vũ Phương - Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Khách sạn Trường Huy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lập khống hồ sơ để lừa đảo ngân hàng gần 156 tỉ đồng.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455