13:50 16/05/2022

Ông Đặng Văn Thành bán gần 10 triệu cổ phiếu SBT, thoát sạch vốn tại Thành Thành Công - Biên Hòa

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công đã thoái hết vốn tại CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar; HOSE: SBT).

Theo thông báo mới nhất, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) đã bán thỏa thuận toàn bộ 9,997 triệu cổ phiếu SBT đang nắm giữ trong thời gian từ ngày 13/4-11/5. Sau giao dịch, ông Thành không còn sở hữu cổ phần SBT nào.

Trong thời gian này, thị trường ghi nhận gần 27 triệu cổ phiếu SBT được giao dịch thông qua thỏa thuận với tổng giá trị hơn 530 tỷ đồng. Như vậy, ước tính ông Thành đã thu về gần 198 tỷ đồng từ thương vụ.

Trong khi đó, vợ ông Thành là bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch TTC Sugar đang nắm giữ 10,71% vốn và con gái Đặng Huỳnh Ức My (Phó Chủ tịch TTC Sugar) sở hữu 15,39% vốn tại SBT. 

Ông Đặng Văn Thành đã bán thỏa thuận gần 10 triệu cổ phiếu SBT

Về tình hình kinh doanh, BCTC quý 3/2021 (1/1/2022 đến 31/3/2022), SBT ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp được cải thiện từ mức 15,8% lên 17,4% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 611,5 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ chi phí, SBT lãi trước thuế 221,5 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 207 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 205 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2021-2022, SBT ghi nhận 12.818 tỷ đồng doanh thu và 802 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng trưởng 19% và 46% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, SBT đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 7% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản đạt 25.215 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 33%. Trong kỳ, doanh nghiệp đã trích lập 124 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, gấp 2,5 lần so với đầu kỳ. 

Nợ vay ngắn và dài hạn là 11.206 tỷ đồng, chiếm 44% cơ cấu nguồn vốn. Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ là 183 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 9.575 tỷ đồng trong đó thặng dư vốn cổ phần là 6.770 tỷ đồng và lãi lũy kế là 1.371 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên