Tin nóng:

Bí thư Đắk Lắk: Quyết tâm tạo đột phá, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Bí thư tỉnh Đắk Lắk - Bùi Văn Cường quyết tâm tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Năm 2021, tỉnh Đắk Lắk quyết tâm tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Trong đó, tỉnh cũng sẽ triển khai tháo gỡ các điểm nghẽn, như: giao thông, công nghệ thông tin, cải cách hành chính, góp phần cùng các địa phương khu vực Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

PV: Thưa Bí thư, năm 2020 Đắk Lắk vừa trải qua một năm khó khăn với 2 lần dịch COVID, rồi thiên tai bão lũ liên tiếp ập xuống. Xin đồng chí cho biết những vấn đề này đã ảnh hưởng đến tỉnh Đắk Lắk trong năm 2020 như thế nào? đồng chí có thể đánh giá qua những thành tựu nổi bật của tỉnh Đắk Lắk?

Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự điều hành của Chính phủ, năm 2020 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt phương châm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế cũng như phòng chống thiên tai. Năm qua, địa phương đã góp phần tích cực vào kiềm chế đại dịch Covid-19, với sự đồng lòng của người dân và các ngành, địa phương.

Bí thư Đắk Lắk quyết tâm đột phá thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế  xã hội năm 2021
Bí thư Bùi Văn Cường trả lời phỏng vấn phóng viên.

Để thực hiện mục tiêu kép vừa nêu, từ đầu năm 2020, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó ưu tiên, tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” với mục tiêu hàng đầu là kiểm soát dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội.

Tỉnh đã chủ động nhận diện, chuẩn bị kịch bản, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều Chị thị, công văn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; UBND tỉnh ban hành hàng trăm văn bản khác có liên quan để chỉ đạo, chủ động triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, quyết liệt.

Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đạt kết quả hết sức tốt đẹp, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt và vượt 7%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.625 tỷ đồng, đạt 101,71% KH (tăng 16,51%). Các lĩnh vực về văn hóa, y tế, giáo dục- đào tạo, an sinh xã hội đều có bước chuyển biến quan trọng, thực hiện tốt. Lĩnh vực an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng được quan tâm giữ vững, ổn định.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sơ và cấp tỉnh thành công tốt đẹp, góp phần vào đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Bí thư Đắk Lắk quyết tâm đột phá thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế  xã hội năm 2021
Đắk Lắk sẽ hướng tới phát triển bền vững về kinh tế năm 2021.

Trên nền tảng đó, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tập trung xây dựng Nghị quyết cho nhiệm kỳ 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030-2045, hướng đến Đắk Lắk là đô thị giàu đẹp, văn minh, bản sắc xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Mục tiêu hướng đến của tỉnh, đời sống nhân dân sẽ được cải thiện từng bước trong nhiệm kỳ tới.

PV: Trong năm 2021, tỉnh Đắk Lắk sẽ quyết tâm thực hiện những đột phá trong lĩnh vực nào và nhiệm vụ nào sẽ được tỉnh ưu triển khai?, thưa Bí thư.

Năm 2021, tỉnh Đắk Lắk xác định sẽ cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Thứ nhất, dự kiến tỉnh sẽ ban hành khoảng 18 Đề án, Nghị quyết, chương trình để tổ chức thực hiện.

Thứ hai, tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử HĐND các cấp.

Thứ ba, tỉnh sẽ làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, thành phố, thị xã và các huyện, trên cơ sở đó chuẩn bị cho hiện thực hóa Nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ tư, tỉnh sẽ khai thác tốt tiềm năng với lộ trình đạt mục tiêu đến năm 2025, phát triển giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định ba trụ cột phát triển, sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Đắk Lắk quyết tâm đột phá thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế  xã hội năm 2021
Theo Bí thư tỉnh Đắk Lắk - Bùi Văn Cường, trong năm 2021 tỉnh sẽ đột phá để trở thành Trung tâm phát triển chính của vùng Tây Nguyên.

Cụ thể, Đắk Lắk cơ cấu lại nền nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm; đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Thứ  năm, tỉnh xác định xây dựng xây dựng công trình trọng điểm của tỉnh về giao thông, du lịch để tạo đà phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Cụ thể, sẽ có 18 công trình trọng điểm sẽ phải tạo đột phá trong năm 2021, vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó.

Tỉnh Đắk Lắk cũng xác định sẽ phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với phát huy tiềm năng của tỉnh, nhất là công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Đắk Lắk xác định tập trung phát triển an ninh chính trị, an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, chăm lo cho đời sống người đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ thành quả cách mạng.

Thứ sáu, xây dựng hệ thống chính trị ngày trong sạch, vững mạnh, làm tốt an sinh xã hội. Tập trung tổ chức triển khai Nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống, kịp thời báo cáo vướng mắc để phát huy tiềm năng của địa phương.

Đồng thời, Đắk Lắk quan tâm phát triển du lịch gắn nông nghiệp, sinh thái và văn hóa; tập trung xây dựng hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch nhất là du lịch chất lượng cao... đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Cùng với đó, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, địa phương cần củng cố, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, bảo đảm yếu tố nền tảng, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Cùng với đó, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về giao thông, công nghệ thông tin, cải cách hành chính… góp phần cùng các địa phương khu vực Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời tỉnh sẽ cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận với tiềm năng và lợi thế của Đắk Lắk. Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ quan tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, tỉnh Đắk Lắk ưu tiên quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh cho người dân, đặc biệt với chủng mới nCoV thì F1 mức độ nguy hiểm như F0 nên các tỉnh, thành lân cận với địa phương bị dịch như tỉnh ta cần phải kiếm soát chặt chẽ, kích hoạt quy trình phòng chống dịch theo quy định của Trung ương.

PV: Trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, công tác chăm lo cho các đối tượng đã được quan tâm như thế nào? Trước thềm năm mới 2021, với vai trò là người đứng đầu địa phương, đồng chí gửi lời chúc và thông điệp gì với đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk?

Năm nay, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công đã được các cấp chính quyền và địa phương làm tốt.

Đối với người yếu thế, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, lãnh đạo tỉnh, UBMTTQ tỉnh vận động 8.000 suất quà, tổng trị giá 5 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng.

Việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã được ngân sách tỉnh thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đồng hành để cùng chăm lo đầy đủ với nhiều phần quà ý nghĩa, mọi đối tượng đều có được cái Tết đầm ấm.

Trước thềm năm mới 2021, tôi mong muốn các tầng lớp nhân dân phát huy những thành quả trong năm 2020 và của cả nhiệm kỳ qua,  quyết tâm và đồng lòng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp năm mới 2021, tôi xin chúc cho mọi người dân của tỉnh, đặc biệt cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới, đội ngũ y bác sĩ đang tham gia phòng chống Covid -19 đón Tết vui tươi, bình an, hạnh phúc.

Xin cám ơn Bí thư!

THANH HẢI - KIM BẢO (thực hiện)

Bình luận bài viết

Bình luận

Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 3 ca tại huyện Kim Thành, 3 ca tại Kinh Môn đều là trường hợp F1.

Sau hơn 1 ngày trốn khỏi khu cách ly, đến 15 giờ ngày 6/3, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã bắt được 2 trường hợp trốn khỏi khu cách ly tại khu vực xã Ia Đal huyện Ia H’Drai.

Ngày 6/3, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị vận tải, khai thác bến xe hướng dẫn tổ chức các hoạt động vận tải hành khách (VTHK) nội tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 6/3, theo thông tin từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã quyết định tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 900 nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vào ngày 8/3. Đây là những nhân viên y tế đầu tiên của khu vực phía Nam được ưu tiên tiêm vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19.

Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay (06/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc

Sau khi ăn kim chi do người mẹ tự làm, bé xuất hiện tình trạng tím tái cả mặt và tay nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc tiêm vaccine COVID-19 phải đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêm.

Theo số liệu từ Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho thấy, hôm nay (6/3), chất lượng không khí trên địa bàn thành phố đa phần ở mức trung bình.

Vụ hoản hoạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng nay (6/3) tại Công ty TNHH MTV T. H. S. nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc TP Dĩ An, Bình Dương.

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455