06:38 18/03/2022

Bộ Tư pháp đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Bộ Tư pháp phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành và quyết toán 100% các dự án chuyển tiếp, 80% dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025.

Mới đây, với mục tiêu triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp đúng tiến độ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, Bộ Tư pháp đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTP triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đầu tư công.

Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đầu tư, tập trung hoàn thành đúng yêu cầu, đúng mục đích, đúng quy định đối với các dự án được giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ Tư pháp đặt mục tiêu hoàn thành 100 kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 20212025
Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thi công các công trình, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn của Bộ. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đẩy nhanh, tổ chức thực hiện dứt điểm các nhóm dự án đã và đang triển khai trong giai đoạn 2016-2020 chuyển sang thực hiện tiếp trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm các nhóm dự án: Nhóm dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành, nhóm dự án đang thi công xây dựng, nhóm các dự án vướng mắc chưa thể khởi công.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo đúng thời hạn quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, bao gồm nhóm dự án về công nghệ thông tin; nhóm dự án đầu tư xây dựng khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; nhóm dự án xây dựng trụ sở hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương: Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn của Bộ; chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo chất lượng cho việc lập và phê duyệt dự án, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai; thực hiện đúng quy trình đầu tư; triển khai đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, sớm hoàn thành, đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành và quyết toán 100% các dự án chuyển tiếp, 80% dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025.

Khẩn trương rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế nội bộ về quản lý đầu tư công của Bộ Tư pháp theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hướng dẫn trình tự, thủ tục, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ đầu tư, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

Tăng cường vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn trong quản lý đầu tư đối với cấp quyết định đầu tư; gắn trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, chủ đầu tư dự án trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong triển khai kế hoạch đầu tư công. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với toàn bộ quá trình triển khai dự án đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót, hạn chế; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư.

Chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác quản lý đầu tư, công nghệ thông tin thuộc Bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức này. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Chủ đầu tư để chủ động hơn trong việc triển khai dự án.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên