16:50 24/05/2022

Kinh doanh thua lỗ, nhiều doanh nghiệp Nhà nước bị kiểm soát đặc biệt

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết, một số khoản đầu tư của Tập đoàn, Tổng công ty vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn, không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn,... Do đó, nhiều doanh nghiệp bị đưa vào diện kiểm sát đặc biệt như VNS: Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ- VNSteel, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên,....

Quản lý dòng tiền chưa hiệu quả, nợ phải thu khó đòi lớn

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo gửi Quốc hội báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021, trong đó chỉ ra nhiều vấn đề khi thực hiện kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty và công ty.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2021, đơn vị này đã kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2020 của 73 doanh nghiệp thuộc 16 Tập đoàn, Tổng công ty và công ty.

Kết quả kiểm toán cho thấy, năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. Kết quả kiểm toán cho thấy 15/16 Tập đoàn, Tổng công ty, công ty được kiểm toán sản xuất kinh doanh có lãi; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tại một số đơn vị đạt tương đối cao.

Bên cạnh đó, cơ quan kiểm toán cũng đã vạch ra một số hạn chế, tồn tại trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp được kiểm toán. Cụ thể theo báo cáo, một số đơn vị chưa xây dựng quy chế quản lý tiền, định mức tồn quỹ tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, kế hoạch sử dụng dòng tiền hoặc quản lý dòng tiền chưa hiệu quả.

Trong đó, ở PVGAS, công ty mẹ chưa cân đối dòng tiền từ các hợp đồng tiền gửi đến ngày đáo hạn khi xây dựng kế hoạch dòng tiền tháng/quý; Công ty mẹ, Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, Công ty CP CNG Việt Nam để số dư tiền gửi không kỳ hạn vượt định mức, chuyển tiếp cùng kỳ hạn nhiều hợp đồng tiền gửi từ 3 đến 9 tháng.

Còn Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam và Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam chưa chào lãi suất đến các tổ chức tín dụng khi gửi tiền.

Tại VNPT, Công ty mẹ gửi số tiền lớn nhiều kỳ hạn ngắn liên tiếp (gửi 10.700 tỷ đồng kỳ hạn 6, 7, 8 tháng và tiếp tục gửi kỳ hạn 4, 5, 6 tháng; gửi 960 tỷ đồng 2 lần kỳ hạn 06 tháng…), VNPT Vinaphone chưa gửi có kỳ hạn tiền chênh lệch thu chi hàng ngày.

Công ty mẹ - VNS duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn ở mức cao (trên 63 tỷ đồng/ngày, giai đoạn 12/10/2020 đến 28/12/2020 trên 152 tỷ đồng/ngày), chưa chào lãi suất đến các tổ chức tín dụng khi gửi tiền.

Kinh doanh thua lỗ nhiều doanh nghiệp Nhà nước bị kiểm soát đặc biệt
Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển.

Còn tại Vinachem, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển chưa xây dựng tiêu chí lựa chọn ngân hàng, chào lãi suất đến các tổ chức tín dụng khi gửi tiền.

Kiểm toán Nhà nước cũng nêu ra một số doanh nghiệp quản lý nợ chưa chặt chẽ, còn để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn. Tại Công ty mẹ - MobiFone có 724,21 tỷ đồng, phần lớn là khoản công nợ của khách hàng cá nhân; PVGAS: Công ty mẹ 568,78 tỷ đồng, Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam 16,16 tỷ đồng; VNPT Vinaphone (Ban Khách hàng Tổ chức doanh nghiệp) 35,55 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp bán hàng, đặt cọc cho nhà cung cấp không có bảo lãnh hoặc vượt giá trị tài sản thế chấp, bảo lãnh hoặc ký hợp đồng với khách hàng chưa chặt chẽ; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, xóa nợ, trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định...

Còn một số công trình xây lắp hoàn thành nhiều năm chưa được nghiệm thu, quyết toán như Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD 3 là 46,64 tỷ đồng (Công trình Hệ thống thoát nước Bắc Ninh 15,98 tỷ đồng, Công trình Phần thô nhà công vụ cơ khí Quang Trung 24,73 tỷ đồng, Công trình Hạ tầng cụm KCN Đồng Mai 0,32 tỷ đồng, Công trình Kết cấu và hoàn thiện hỗn hợp tòa nhà HH1 Chúc Sơn 5,61 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị 1,02 tỷ đồng (Công trình Lô cây xanh CX 06 tại Khu đô thị mới Việt Hưng 0,81 tỷ đồng, Công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phú Mỹ 0,21 tỷ đồng).

Nhiều doanh nghiệp thua lỗ, bị kiểm soát đặc biệt

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước cũng nêu tên một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thua lỗ lớn; một số khoản đầu tư của tập đoàn, tổng công ty vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn; chưa nộp kịp thời tiền thu về cổ phần hóa.

Danh sách các công ty không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn như Công ty mẹ - Vinachem; các công ty mất cân đối tài chính như VNS: Công ty mẹ, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ- VNSteel.

Danh sách các doanh nghiệp bị đưa vào diện kiểm sát đặc biệt như VNS: Công ty CP Thép tấm Miền Nam, Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ- VNSteel, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH Tư vấn MDC-VNSteel, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, Công ty CP Tân Thành Mỹ, Công ty TNHH Natsteelvina.

Kinh doanh thua lỗ nhiều doanh nghiệp Nhà nước bị kiểm soát đặc biệt
Công ty CP Gang thép Thái Nguyên bị đưa vào diện kiểm sát đặc biệt (Ảnh minh họa)

Một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thua lỗ lớn như Công ty mẹ - Vinachem với 5/22 công ty con lỗ lũy kế đến 31/12/2020 là 15.473,64 tỷ đồng và 1 công ty con đang dừng hoạt động.

VNS: Công ty mẹ với 4 công ty con, 5 công ty liên kết và 3 khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 898,88 tỷ đồng, trong đó 2 đơn vị đang tạm dừng hoạt động; Công ty CP Gang thép Thái Nguyên với 3 công ty con, liên kết không hoạt động, không có khả năng phục hồi sản xuất; 

Công ty mẹ - PVGAS với 2/6 công ty con lỗ lũy kế 602,37 tỷ đồng. Công ty mẹ - Petrolimex với Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào lỗ lũy kế 114,82 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 57 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TKV với Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ lũy kế 1.771,1 tỷ đồng; Công ty mẹ - VNPT với 2 công ty con, liên doanh lỗ lũy kế 78,8 tỷ đồng; PVCFC với Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam lỗ năm 2019 và năm 2020 là 8,6 tỷ đồng.

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, một số khoản đầu tư của Tập đoàn, Tổng công ty vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn.

Cụ thể, tại Công ty mẹ - PVFCCo có 2/3 công ty liên kết lỗ lũy kế tại 31/12/2020 là 6.474,84 tỷ đồng, 1/2 khoản đầu tư dài hạn khác lỗ năm 2020 là 45,47 tỷ đồng.

Tại Công ty mẹ - HUD: 04/05 công ty liên kết, đầu tư khác lỗ năm 2019 và năm 2020 là 55,49 tỷ đồng; Vinachem: Công ty mẹ có 2/9 công ty liên kết lỗ lũy kế 123,69 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có 2/5 khoản đầu tư phải trích lập dự phòng 95,25 tỷ đồng, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ có 1 khoản đầu tư phải trích lập dự phòng 9,83 tỷ đồng.

Tại Công ty mẹ - PVGAS: 1/2 công ty liên kết lỗ năm 2020 là 47,41 tỷ đồng; Petrolimex: TCT Gas Petrolimex - CTCP, Petajico Hà Nội - TCT Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP, Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco - TCT Vận tải thủy Petrolimex phải trích lập dự phòng tổng cộng 132,37 tỷ đồng; Công ty mẹ - VNPT với 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên