00:08 20/05/2022

Thanh Hóa: Siết quản lý đất đai, lập và thẩm định dự án

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, đánh giá năng lực của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi của mình quản lý. Trên cơ sở đó có kế hoạch hướng dẫn, phổ biến, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công chức, những người được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án. Tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn.

Chấn chỉnh công tác lập và thẩm định dự án

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Văn bản số 6775/UBND-CN về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập và thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực rà soát, đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng về quy mô dự án, loại hình, cấp công trình đảm bảo theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát.

Nội dung phê duyệt nhiệm vụ thiết kế phải cụ thể, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với chủ trương đầu tư; phải phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát trước khi tiến hành khảo sát; tổ chức giám sát và nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng theo đúng quy định.

Thanh Hóa Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai lập và thẩm định dự án
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập và thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu phải nghiên cứu kỹ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn khu vực dự án và các dự án lân cận đã được thực hiện để xem xét giải pháp khảo sát, thiết kế, thi công, dự toán cho phù hợp (các nội dung thường thiếu sót như: Nội dung khảo sát chưa đầy đủ, thiếu chỉ tiêu về thí nghiệm nền đất yếu; thiếu khảo sát thủy văn, khoảng cách giữa các cọc chi tiết lớn hơn quy định...).

Tổ chức lập hồ sơ thiết kế tuân thủ yêu cầu của chủ trương đầu tư, các quy hoạch liên quan, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội tại khu vực xây dựng, đáp ứng nhiệm vụ thiết kế. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu của từng bước thiết kế, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng; bảo đảm an toàn chịu lực, mỹ quan, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng cháy chữa cháy; giải pháp thiết kế phù hợp với yêu cầu sử dụng và chi phí xây dựng hợp lý; ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường...

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó phải quy định rõ các quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư và Quản lý dự án theo các quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra, đánh giá năng lực của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi của mình quản lý, nhất là UBND các xã, phường, thị trấn; trên cơ sở đó có kế hoạch hướng dẫn, phổ biến, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công chức, những người được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra công tác lựa chọn các nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu...

Về công tác phối hợp trong thẩm định đối với các ngành, đơn vị phối hợp tham gia ý kiến: Thực hiện thẩm định, hoặc có ý kiến các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực chuyên ngành quản lý, đảm bảo về chất lượng và thời gian trả lời theo đề nghị của cơ quan chủ trì.

Ý kiến tham gia cần khẳng định rõ quan điểm “đồng ý” hay “không đồng ý”, hoặc “phù hợp” hay “không phù hợp” đối với các nội dung trong hồ sơ trình thẩm định của chủ đầu tư; trường hợp “không đồng ý” (hoặc “không phù hợp”) thì cần nêu rõ lý do để cơ quan chủ trì làm cơ sở đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện. Đối với chủ đầu tư: Cung cấp đầy đủ hồ sơ, kịp thời đến các sở, ngành, đơn vị phối hợp tham gia ý kiến; đồng thời giải trình, làm rõ đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của các sở, ngành (nếu có).

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Cũng liên quan đến công tác quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trước đó, tỉnh này cũng đã ban hành Công văn số 6422/UBND-KTTC về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất.

Thanh Hóa Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai lập và thẩm định dự án
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, tránh để "sốt" đất xảy ra.

Cụ thể, để tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, tránh hiện tượng sốt ảo, bong bóng, đầu cơ đẩy giá, thổi giá đất để trục lợi làm ảnh hưởng đến chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện Công văn số 1454/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4692/UBND-CN ngày 12/4/2021 và các văn bản có liên quan.

Tổ chức công bố công khai các thông tin về quy hoạch, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời khuyến cáo người dân những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi giao dịch đất đai, bất động sản mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc giao dịch mà không đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình để kịp thời công bố các thông tin liên quan đến tình hình giá đất trên địa bàn; tuyệt đối không đưa những thông tin về giá đất khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để tránh bị lợi dụng, lan truyền nhằm trục lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất.

Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, sử dụng đất không đúng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật... Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng, thẩm định giá đất cụ thể cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hồng Quang

Theo dõi Thương Trường trên