Hơn 1.500 dự án với diện tích gần 30.000ha đất sử dụng lãng phí bị thu hồi

Trong năm 2020, tình trạng sử dụng đất lãng phí cơ bản được khắc phục. Cơ quan chức năng đã thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án, với diện tích gần 30.000ha đất.

Báo cáo kết quả việc thực hiện quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ cho biết với tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ngành, các cấp đã chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP), để huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước.

Trong quản lý ngân sách nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt quy định của pháp luật về thu NSNN, đẩy mạnh chống thất thu, xử lý nợ thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế. Do đó, kết quả thu NSNN đạt cao hơn (tăng 185 nghìn tỷ đồng) so với số báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Triệt để THTKCLP trong quản lý, điều hành, sử dụng NSNN (Ngân sách trung ương tiết kiệm được khoảng 55 nghìn tỷ đồng, bằng 5% dự toán Quốc hội giao); siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây lãng phí NSNN phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tăng cường giám sát, kiểm soát bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương, góp phần giảm nợ công. Đến cuối năm 2020, dư nợ công khoảng 55,8% GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,6% GDP, trong giới hạn cho phép.

Trong mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước, các bộ, ngành, địa phương triển khai rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung để bảo đảm tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của đơn vị, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và phòng, chống thất thoát, lãng phí... Năm 2020, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 86,7% kế hoạch, cao hơn năm 2019 và cao nhất trong giai đoạn 2011-2020.

Hơn 1500 dự án với diện tích gần 30000ha đất sử dụng lãng phí bị thu hồi
Chính phủ chỉ ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai còn xảy ra ở nhiều địa phương

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khung khổ pháp lý về quản lý đất đai tiếp tục được hoàn thiện, góp phần quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Các giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.Công tác quản lý khoáng sản tiếp tục chuyển biến tích cực hơn; tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, tập trung triển khai công tác điều tra cơ bản, điều tra các giá trị địa chất. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được tăng cường; chú trọng trồng rừng ven biển; đẩy mạnh trồng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, ý thức xã hội về bảo vệ môi trường được nâng lên; hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có những chuyển biến tích cực. Chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2020, cả nước đã thoái vốn được 2.506 tỷ đồng, thu về 5.967 tỷ đồng, cổ phần hóa được 09 DNNN, thu về 949 tỷ đồng,  chuyển nộp vào NSNN để phục vụ đầu tư trung và dài hạn 16.700 tỷ đồng. Việc xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương tiếp tục có chuyển biến tích cực, theo nguyên tắc thị trường, Nhà nước không cấp thêm vốn, đã đưa 03 dự án, doanh nghiệp khỏi danh sách theo dõi, xử lý của Ban Chỉ đạo. Tuy nhiên, tiến độ cổ phần hóa và tái cơ cấu DNNN còn chậm; công tác quản trị tại nhiều doanh nghiệp chưa thực sự theo cơ chế thị trường; việc công bố thông tin còn mang tính hình thức, không đủ thông tin khách quan, tạo dư luận xã hội thiếu tích cực về tính minh bạch của DNNN.

Thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án

Trong năm, Chính phủ cho biết, năm 2020, ngành Thanh tra cả nước đã triển khai gần 6.200 cuộc thanh tra hành chính và hơn 181.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 86.000 tỷ đồng, gần 6.400 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước (NSNN) 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất.

Ngành cũng đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.465 kết luận thanh tra và các quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỷ đồng, 148 ha đất; đôn đốc xử lý trách nhiệm đối với 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân; chuyển cơ quan chức năng điều tra, khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng.

Hơn 1500 dự án với diện tích gần 30000ha đất sử dụng lãng phí bị thu hồi
Thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án với diện tích gần 30.000ha đất sử dụng lãng phí trong năm 2020.

Chính phủ đã đưa hơn 63.000ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế xã hội; chuyển dịch gần 76.000ha đất cho phát triển hạ tầng, sản xuất kinh doanh, phát triển đô thị. Tình trạng sử dụng đất lãng phí cơ bản được khắc phục; đã thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án, với diện tích gần 30.000ha đất. Chính phủ cũng đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, quản lý sử dụng đối với 2 triệu ha đất của các công ty nông, lâm nghiệp và triển khai sắp xếp đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; tổng diện tích đất giữ lại sau khi rà soát, sắp xếp là 1,8 triệu ha.

Đến nay đã có 34 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành việc rà soát ranh giới, cắm mốc; 38 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính với khối lượng 1,3 triệu ha (đạt 95,1%); 11 tỉnh cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng được giao đất, cho thuê đất; 13 tỉnh cơ bản hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất theo số liệu sau rà soát.

Cả nước cũng đã xử lý thu hồi, yêu cầu đưa vào sử dụng gần 100.000ha đất của các dự án chậm triển khai. Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện giao đất, tăng cường đấu giá đất đã ngăn ngừa yếu tố đầu cơ; tăng nguồn thu từ đất cho ngân sách nhà nước...

Hiện diện tích đất chưa sử dụng trên cả nước là 2.060.393ha, trong đó diện tích đất bằng chưa sử dụng là 212.150ha; diện tích đất đồi núi chưa sử dụng là 1.679.784ha và diện tích núi đá không có rừng cây là 168.459ha. Một diện tích đất chưa được thống kê đầy đủ là đất hoang hóa - phần diện tích đất đã được sử dụng theo một mục đích nhất định nhưng hiện tại bị bỏ hoang không sử dụng theo mục đích đã được giao đất, cho thuê đất.

Trong năm vừa qua, khung khổ pháp lý về quản lý đất đai tiếp tục được hoàn thiện, góp phần quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai vào phát triển sản xuất kinh doanh và giải quyết nhu cầu nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Bên cạnh đó còn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu dự án có sử dụng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời tạo hành lang pháp lý trong việc đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên địa bàn cả nước.

Đinh Hiệu

Bình luận bài viết

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tháng đạt được ở tuần trước khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm và các nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng Nga-Ukraine.

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, ngày 23/1, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBCK về việc hủy 7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần ASA từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Cụ thể, mảng hàng điện thoại di động của Digiworld ghi nhận 3,497 tỷ đồng doanh thu trong quý 4, tăng 57% so cùng kỳ và chiếm tỷ trọng lớn nhất (44.1%) cơ cấu doanh thu quý 4 của doanh nghiệp này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 59/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các TCTD do Nhà nước chỉ định.

Trong năm 2021, các nguồn thu ngoài lãi của ngân hàng ABBank ghi nhận sự tăng trưởng so với năm trước như lãi từ dịch vụ tăng 81% lên 350 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 36% lên mức 412 tỷ đồng.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455