07:22 02/03/2022

Lợi nhuận "âm", Xây dựng số 9 (VC9) đối diện "án" hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc

Công ty CP Xây dựng số 9 (HNX: VC9) vừa công bố tài liệu họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tuy vậy với lỗ lớn trong 2 năm 2019 và 2020 dẫn đến số lỗ luỹ kế vượt quá vốn chủ sở hữu, khiến cổ phiếu của doanh nghiệp này phải đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Tính đến cuối năm 2021, tổng số lỗ luỹ kế Công ty CP Xây dựng số 9 vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp. Đây cũng là một trường hợp phải hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Theo đó, theo Khoản e, Điểm 1, Điều 120, Nghị định 155, tổ chức niêm yết có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Lợi nhuận âm VC9 đối diện án hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc
Lợi nhuận "âm" VC9 đối diện án hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc

Đáng chú ý, tại Tờ trình của hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 9 về việc cho phép điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính theo ý kiến kiểm toán. Trên báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2019, đơn vị kiểm toán nêu ý kiến loại trừ: "Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền hơn 29,5 tỉ đồng theo các quy định kể toán hiện hành ở Việt Nam".

Còn tại Báo cáo kiểm toán năm 2020 cũng được đơn vị kiểm toán đánh giá: "Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền hơn 111 tỉ đồng theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam".

Trước những vấn đề trên, theo lãnh đạo Công ty CP Xây dựng số 9 thông tin, công ty đã cho rà soát lại và phối hợp với đơn vị kiểm toán để thống nhất số liệu. Kết quả là giá vốn hàng bán năm 2019 bị ghi nhận thiếu 59,45 tỷ đồng và giá vốn hàng bán năm 2020 bị ghi nhận thiếu xấp xỉ 86 tỷ đồng. 

Lợi nhuận âm VC9 đối diện án hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc
Chốt phiên giao dịch ngày 28/2 cổ phiếu VC9 đứng ở thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Về nguyên nhân chính dẫn tới giá vốn hàng bán chưa ghi nhận đầy đủ trong năm 2019 và 2020, HĐQT Công ty CP Xây dựng số 9 giải thích:

Đối với công trình đã ghi nhận hết doanh thu: Năm 2019 và 2020 Công ty chưa kết chuyển đầy đủ giá vốn tương ứng với doanh thu đã ghi nhận, phần giá vốn chưa kết chuyển đang được Công ty phản ánh trên khoản mục "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020. Theo đó phần giá vốn ghi nhận thiếu cần phải được ghi nhận bổ sung đảm bảo nguyên tắc phù họp trong kế toán.

Đối với công trình đang thi công dở dang tính đến thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020: Công ty đã ghi nhận giá vốn theo con số tạm tính theo tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thấp hơn so với giá vốn ước tính tại Phương án kinh doanh đã xây dựng và Chi phí thực tế của công trình đã tập hợp tương ứng với doanh đã ghi nhận đến 31/12/2019 và 31/12/2020.

Ngoài những vấn đề đã được nêu trên hiện Công ty còn một số khoản công nợ phải thu khó đòi, trong đó hầu hết là các khoản công nợ phát sinh từ trước năm 2016. Công ty đã thực hiện các biện pháp khác nhau để thu hồi các khoản công nợ này nhưng chưa hiệu quả do nhiều nguyên nhân như: Các khoản phải thu của các công ty đã giải thể, không thể liên lạc được; Các khoản phải thu phát sinh từ rất lâu, không chi tiết được nội dung, không rõ đối tượng thu hồi; Các khoản phải thu do tạm ứng thừa, nhà cung cấp chây ì không trả nợ.

Sau khi rà soát và đánh giá lại, HĐQT đề nghị cổ đông thông qua việc điều chỉnh số liệu, trích lập dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2019 là 255 triệu đồng và trích dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2020 là 101 triệu đồng. Việc hồi tố giá vốn hàng bán tăng vọt và trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi vào chi phí quản lý doanh nghiệp đã khiến kết quả kinh doanh năm 2019, 2020 của Công ty CP Xây dựng số 9 cũng phải điều chỉnh theo.

Lợi nhuận âm VC9 đối diện án hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc
Cổ phiếu VC9 hiện vẫn nằm trong diện kiểm soát

Cụ thể, năm 2019 Công ty CP Xây dựng số 9 đang lãi 910 triệu đồng thì sau điều chỉnh đã lỗ ròng gần 59 tỷ đồng. Năm 2020 Công ty CP Xây dựng số 9 ghi nhận lỗ ròng từ 21 tỷ đồng (trước hồi tố) lên 107 tỷ đồng (sau hồi tố). Do ghi nhận lỗ lớn trong 2 năm 2019 và 2020, lỗ lũy kế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2020 là 165,6 tỷ đồng, vượt vốn góp của chủ sở hữu (120 tỷ đồng). Sang năm 2021, Công ty CP Xây dựng số 9 ghi nhận doanh thu thuần 210 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, lãi ròng Công ty CP Xây dựng số 9 đạt 1,7 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính tự lập quý IV/2021, Công ty CP Xây dựng số 9 ghi nhận doanh thu thuần đạt 210 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 37,4 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, lãi ròng cả năm 2021 của Công ty CP Xây dựng số 9 đạt 1,7 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty CP Xây dựng số 9 ghi nhận giá trị 1.178 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 1.126 tỷ đồng. Đáng chú ý trong đó là Công ty CP Xây dựng số 9 đang có 83,7 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn, tăng gấp 4 lần so với đầu năm.

Về vốn, do vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng số 9 thời điểm cuối năm 2021 là 9,6 tỷ đồng, nên phần lớn nguồn vốn của Công ty CP Xây dựng số 9 hiện nay là vay nợ. Cụ thể, nợ ngắn hạn của công ty là 1.168 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 478 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu Công ty CP Xây dựng số 9 chốt phiên giao dịch ngày 28/2 đứng ở thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Hiện Công ty CP Xây dựng số 9 vẫn đang nằm trong diện kiểm soát từ ngày 30/3/2021, do lợi nhuận sau thuế năm 2019 và năm 2020 của tổ chức niêm yết là số âm.

Hải Bình

Theo dõi Thương Trường trên