08:05 07/05/2022

Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Công ty đại chúng, Công ty Chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin.

Tăng cường giám sát và xử lý nghiêm vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngày 6/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi các Công ty đại chúng, Công ty Chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán về việc tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầuc ác công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên TTCK thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK và các quy định có liên quan.

Các tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định có liên quan.

UBCKNN và các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Vietjet Air VJC bị nhắc nhở vi phạm quy định khi công bố báo cáo tài chính quý 1/2022

Vietjet Air VJC bị nhắc nhở vi phạm quy định khi công bố báo cáo tài chính quý 1/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Hàng không VietJet HOSE VJC vi phạm trong việc công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên