14:25 10/03/2022

29 doanh nghiệp bị huỷ niêm yết bắt buộc trên UPCoM

Theo thông báo của HNX, 29 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực và chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng sẽ rơi vào diện hủy đăng ký giao dịch bắt buộc.

HNX cho biết, thời gian qua hàng loạt chính sách đã được ban hành góp phần thúc đẩy hoạt động gắn đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với đăng ký giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện đưa chứng khoán của doanh nghiệp vào giao dịch trên UPCoM ngay sau khi hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần, kể cả đối với các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Tuy nhiên nghị định số 155/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021) quy định các doanh nghiệp cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên UPCoM trước ngày Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực nhưng chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 1 năm kể từ ngày nghị định 155/2020 có hiệu lực.

Ngoài ra, nghị định trên cũng quy định: các doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCoM sau ngày Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực sẽ bị hủy đăng ký giao dịch nếu sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật chứng khoán và chưa được ủy ban xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng.

Theo thống kê của HNX, hiện trên UPCOM còn 29 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực và chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng sẽ rơi vào diện hủy đăng ký giao dịch bắt buộc theo quy định nói trên.

HNX đã có thông báo cho các doanh nghiệp này về việc rơi vào diện bị hủy đăng ký giao dịch bắt buộc và dự kiến cổ phiếu của các doanh nghiệp này sẽ không còn được giao dịch trên UPCOM từ cuối tháng 3/2022.

Danh sách doanh nghiệp đăng ký cổ phần hóa đăng ký giao dịch chưa được xác nhận công ty đại chúng cụ thể như sau:

29 doanh nghiệp bị huỷ niêm yết bắt buộc trên UPCoM

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên