15:40 02/03/2022

Thay đổi phương thức hỗ trợ người nghèo

Những năm qua công tác giảm nghèo đã đạt được những thành tựu nổi bật, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, được đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Trong thời gian tới, phương thức hỗ trợ người nghèo sẽ có thay đổi, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho chính quyền và người dân địa phương sáng tạo, phát huy nội lực cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Lê Văn Thanh đánh giá, trong những năm qua, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Hệ thống chính sách, pháp luật về giảm nghèo được ban hành khá đồng bộ, toàn diện; Ngân sách nhà nước và nguồn lực huy động từ xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo ngày càng tăng; Hàng triệu hộ gia đình đã thoát nghèo, nhiều hộ có cuộc sống trung bình, khá giả; nhiều địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, một số địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Minh chứng là năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 58,1%, đến năm 2020 còn 2,75%, năm 2021 là 2,23%. Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xoá đói, giảm nghèo và được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới.

Phát huy nội lực cộng đồng đổi mới phương thức hỗ trợ người nghèo
Giảm nghèo bền vững là một mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Theo mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm cốt lõi rất mới so với giai đoạn 2016-2020 trước đây. Theo đó, chương trình thực hiện chiến lược tập trung đầu tư vào con người, trực tiếp là đầu tư, nâng cao năng lực người nghèo; xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ, triệt để những vấn đề của người nghèo, vùng lõi nghèo.

Phương thức hỗ trợ người nghèo cũng thay đổi. Sẽ chuyển từ hỗ trợ riêng lẻ theo hộ gia đình sang tập trung hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu của hộ nghèo thông qua việc xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp… góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục đặt mục tiêu tăng cường hợp tác song phương, đa phương với các đối tác quốc tế. Trong đó, Dự án UNDP-MOLISA-DFAT “Xây dựng chương trình và tư vấn chính sách về giảm nghèo đa chiều và bền vững, giai đoạn 2021-2023” đã hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ LĐTBXH nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhiều nội dung đổi mới, phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện tại. 

Đặc biệt là tạo cơ chế thông thoáng hơn cho chính quyền và người dân địa phương sáng tạo, phát huy nội lực cộng đồng; áp dụng các giải pháp sáng tạo đã được thử nghiệm thành công giúp giảm nghèo nhanh và bền vững trong các dự án hỗ trợ phát triển sinh kế và tạo thu nhập, đồng thời huy động các doanh nghiệp tham gia phát triển chuỗi giá trị, cùng đồng hành với người dân hỗ trợ kỹ thuật cải thiện sinh kế./.

Minh Tín (T/H)

Theo dõi Thương Trường trên