Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng tăng cường tiếp nhận, giải quyết nhiều kiến nghị, khiếu nại

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (VCCA) luôn chú trọng, quan tâm chỉ đạo triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

 VCCA tăng cường tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng luôn được VCCA chú trọng, quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Cạnh tranh, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 2010, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của các đơn vị; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại đến cán bộ của đơn vị.

Như Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

Quyết định 38/2018/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 4122/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020;

Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

VCCA tăng cường công tác tiếp nhận giải quyết các yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng
Ảnh minh họa

Để công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện cho công dân liên hệ, giải quyết công việc, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng sẵn sàng tiếp nhận kiến nghị, khiếu nại qua tổng đài Tư vấn, hỗ trợ Người tiêu dùng 1800-6838; Thư điện tử (tại địa chỉ: khieunai@bvntd.gov.vn); Qua Website: Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại trực tuyến tại địa chỉ: http://khieunai.bvntd.gov.vn; Qua đường bưu điện.

Tổng đài tư vấn sẵn sàng tiếp nhận kiến nghị của người tiêu dùng

Các yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng được tiếp nhận đều được tích hợp, phân công, xử lý và lưu trữ đồng bộ trên cùng một Hệ thống cơ sở dữ liệu, cụ thể là Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của Cục CT & BVNTD, số máy 1800-6836. Số máy hotline này đã được Cục đưa vào vận hành từ năm 2016, ban đầu chỉ có ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đến nay đã mở rộng ra cả nước theo Đề án sẽ xây dựng mô hình mở rộng Tổng đài thành hệ thống kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trên cả nước; 1 số cơ quan quản lý nhà nước và 1 số doanh nghiệp.

Theo thống kê từ 1/4 đến 30/6/2021, Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 (Tổng đài) do Cục CT & BVNTD quản lý, vận hành đã tiếp nhận và hỗ trợ cho 301 cuộc gọi đến (điện thoại) của người tiêu dùng yêu cầu hỗ trợ giải quyết vụ việc (chiếm 50,0% trong tổng số 602 phản ánh, yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng gửi đến Cục CT & BVNTD.

Trong đó, các cuộc gọi để hỏi thông tin có liên quan đến quy định bảo vệ người tiêu dùng, đến giao dịch, mua bán, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, đến cách thức tiêu dùng; Các cuộc gọi đề nghị được hỗ trợ giải quyết vụ việc tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp; Cuộc gọi không liên quan đến chức năng của tổng đài (như hỏi địa chỉ, hỏi các quy định pháp luật khác …).

VCCA tăng cường công tác tiếp nhận giải quyết các yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng
Tổng đài hỗ trợ tư vấn người tiêu dùng qua điện thoại tiếp nhận 301 cuộc gọi trong quý II/2021

Trong số các cuộc gọi được trả lời hoặc tư vấn, có khoảng hai phần ba cuộc gọi của người tiêu dùng được tư vấn cần gửi văn bản yêu cầu, khiếu nại để gửi yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết, trong đó bao gồm các cơ quan tại Trung ương như Cục CT & BVNTD, Tổng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và ở địa phương như Sở Công Thương, các Hội Bảo vệ Người tiêu dùng của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nhiều giải pháp hạn chế sai phạm của cán bộ, nhân viên tiếp nhận khiếu nại

Nhằm hạn chế những sai phạm của Cán bộ, nhân viên trong công tác tiếp nhận khiếu nại, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Chủ động tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 2306/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương do Bộ Công Thương phát động gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ...

Cùng với đó, công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng được đề cao; siết chặt kỷ luật kỷ cương Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa sai phạm như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kiện toàn hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường công tác đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Xây dựng, nâng cấp, phát triển, hoàn thiện và kết nối các hệ thống tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc; Xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng; Triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng; Hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mai điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Tuyển Thủy

Bình luận bài viết

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng vừa phát đi thông tin cảnh báo dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp đối với các sản phẩm của APLGO.

Kinh nghiệm thực tiễn từ chính phủ các nước để tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời đại nền kinh tế số ở Việt Nam, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng lưu ý bốn vấn đề: Kịp thời ban hành chính sách để Bảo vệ người tiêu dùng; Tăng cường năng lực của cơ quan thực thi; Thúc đẩy hợp tác nội bộ và quốc tế; Nâng cao vai trò của doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề.

Theo ông Cao Xuân Quảng - Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), trung bình mỗi năm có từ 1.500 - 2.000 khiếu nại của người tiêu dùng; trong đó, phần lớn liên quan đến hình thức mua bán trực tuyến.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã tiếp nhận và xử lý gần 5.000 hồ sơ đăng ký và thẩm định Hợp đồng theo mẫu (HĐTM), đăng ký giao dịch chung (ĐKGDC) theo đúng quy định của pháp luật trong giai đoạn 2011 – 2021.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đưa ra 4 khuyến nghị đối với cơ quan, tổ chức để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ y tế điện tử trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455